Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

TOMASZOWSKIE CENTRUM SPORTU SP. Z O.O.

 

§1. DEFINICJE

1.    REGULAMIN – NINIEJSZY DOKUMENT STANOWIĄCY REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WEJŚCIA NA TEREN KOMPLEKSU LODOWISK ARENA LODOWA

2.    ADMINISTRATOR – TOMASZOWSKIE CENTRUM SPORTU SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. STRZELECKA 24/26, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, ZAREJESTROWANA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM PROWADZONYM PRZEZ SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NUMEREM KRS 0000719806, NIP: 7732484395 REGON 368911972. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI WYNOSI 6.1500.000 ZŁ.

3.    ARENA LODOWA – KOMPLEKS LODOWISK POŁOŻONY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. STRZELECKA 24/26, KTÓRYM ZARZĄDZA ADMINISTRATOR

4.    SYSTEM – ELEKTRONICZNY SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ HTTPS://TOMASZOW.KUPBILETY.PL

5.    UŻYTKOWNIK – OSOBA DOKONUJĄCA ZAKUPU BILETU ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU I W KASIE BILETOWEJ

6.    PAYU – SYSTEM PŁATNICZY

7.    CENNIK – CENNIK BILETÓW NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ŚLIZGAWEK WRAZ Z WYKAZEM ULG I ZNIŻEK

8.    BILET – PAPIEROWY WYDRUK LUB ELEKTRONICZNY DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY JEDNĄ OSOBĘ DO WSTĘPU NA TOR ŁYŻWIARSKI LUB EVENT

9.    BILET ULGOWY – BILET O OBNIŻONEJ CENIE NA SKUTEK ZASTOSOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA ULGI DLA DANEJ KATEGORII OSÓB

10. BILET GRUPOWY – BILET DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH LICZĄCYCH MINIMUM 20 OSÓB (WRAZ Z OPIEKUNEM)

11. KASA BILETOWA – KASA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA TERENIE ARENY LODOWEJ

12. REGULAMIN KOMPLEKSU LODOWISK – DOKUMENT OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU LODOWISK DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ HTTP://WWW.ARENALODOWA.PL

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ZAKUPU BILETÓW W KASIE BILETOWEJ ARENY LODOWEJ ORAZ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU.

2.    KUPUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM PRZED ZAKUPEM BILETU W KASIE BILETOWEJ LUB ZAREJESTROWANIEM SIĘ W SYSTEMIE.

3.    ZAKUP BILETU OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU, REGULAMINU KOMPLEKSU LODOWISK ORAZ AKCEPTUJE ICH TREŚĆ.

4.    CENNIK JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ ARENY LODOWEJ ORAZ W SIEDZIBIE ARENY. CENNIK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

5.    HARMONOGRAM IMPREZ I ATRAKCJI ORGANIZOWANYCH NA TERENIE ARENY LODOWEJ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ HTTP://WWW.ARENALODOWA.PL

6.    ADMINISTRATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA, ZMIANY TERMINU LUB ZASAD KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU LODOWISK BEZ OBOWIĄZKU ZWROTU ŚRODKÓW W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ NIEPRZEWIDZIANYCH I NIEZALEŻNYCH OD ADMINISTRATORA MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE KOMPLEKSU LODOWISK LUB NA BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW.

7.    SPRZEDAŻ BILETÓW MOŻE BYĆ ZAKOŃCZONA PRZEZ ADMINISTRATORA W DOWOLNYM MOMENCIE Z UWAGI NA WYCZERPANIE LIMITU MIEJSC LUB Z UWAGI NA INNE ISTOTNE PRZYCZYNY.

8.    ZAKAZANA JEST ODSPRZEDAŻ LUB UDOSTĘPNIANIE BILETU INNYM OSOBOM.

§3. ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW LUB W SYSTEMIE

1.    ABY DOKONAĆ ZAKUPU BILETU W SYSTEMIE UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ REJESTRACJI W SYSTEMIE NA STRONIE INTERNETOWEJ HTTPS://TOMASZOW.KUPBILETY.PL

2.    WARUNKIEM DOKONANIA REJESTRACJI JEST POPRAWNE WYPEŁNIENIE PÓL OBOWIĄZKOWYCH W PROFILU KLIENTA.

3.    PO WYPEŁNIENIU DANYCH I ZAAKCEPTOWANIU NINIEJSZEGO REGULAMINU UŻYTKOWNIK OTRZYMA NA ADRES WSKAZANY W FORMULARZU E-MAIL Z LINKIEM AKTYWACYJNYM NIEZBĘDNYM DO ZAKOŃCZENIA PROCESU REJESTRACJI.

4.    PODAJĄC DANE OSOBOWE ZGODNIE Z UST. 2 UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH AKCEPTUJĄC NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA:

A.    „WYRAŻAM ZGODĘ NA GROMADZENIE I PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOMASZOWSKIE CENTRUM SPORTU SP. Z O.O. I INNE PODMIOTY DO TEGO UPOWAŻNIONE DLA POTRZEB PROWADZENIA REZERWACJI BILETÓW ONLINE I ICH SPRZEDAŻY.”

B.    „OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY O PRAWIE DOSTĘPU DO TREŚCI MOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA I ŻE WSZELKIE DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PRZEKAZANE PRZEZE MNIE DOBROWOLNIE. POTWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.”

C.    „WYRAŻAM ZGODĘ, ABY MOJE DANE OSOBOWE JAKO OSOBY DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI ZA NABYWANE USŁUGI BYŁY PRZEKAZYWANE SPÓŁCE PAYU S.A. SIEDZIBĄ W POZNANIU JAKO ADMINISTRATOROWI DANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZREALIZOWANIA PŁATNOŚCI PRZEZ PAYU S.A.”

5.    ADMINISTRATOR JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1) W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZUJE SIĘ, ŻE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZETWARZANIA DANYCH PODEJMIE ŚRODKI TECHNICZNE
I ORGANIZACYJNE MAJĄCE NA CELU ZABEZPIECZENIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZED ICH UDOSTĘPNIENIEM OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM, ZABRANIEM PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ, PRZETWARZANIEM Z NARUSZENIEM USTAWY ORAZ ZMIANĄ, UTRATĄ, USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM.

6.    ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W FORMULARZU REJESTRACJI NIEPRAWDZIWYCH LUB BŁĘDNYCH DANYCH.

7.    W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SYSTEMIE NALEŻY WYBRAĆ BILET BĘDĄCY PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

8.    JEŻELI UŻYTKOWNIK CHCE OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT POWINIEN W TRAKCIE ZAMÓWIENIA WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ I WPISAĆ DANE DO FAKTURY.

9.    PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA UŻYTKOWNIK OTRZYMA E-MAIL Z POTWIERDZENIEM OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ ADMINISTRATORA.

10. PŁATNOŚĆ ZA BILET KUPIONY ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOKONYWANA JEST ZA POMOCĄ STRONY PŁATNOŚCI, NA KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZOSTANIE PRZEKIEROWANY BEZPOŚREDNIO PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA, ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PAYU.

11. W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA PRZEZ ADMINISTRATORA POTWIERDZENIA PŁATNOŚCI W CZASIE WSKAZANYM UŻYTKOWNIKOWI W WIADOMOŚCI POTWIERDZAJĄCEJ ZAMÓWIENIE, ZAMÓWIENIE ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE ANULOWANE.

12. O PRZYJĘCIU PŁATNOŚCI I ZREALIZOWANIU ZAMÓWIENIA UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY WIADOMOŚCIĄ E-MAIL.

13. DO CZASU OTRZYMANIA POTWIERDZENIA PŁATNOŚCI BILETY POZOSTAJĄ WŁASNOŚCIĄ ADMINISTRATORA.

14. ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z WADLIWYM FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU PAYU.

15. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ
Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH, UŻYTKOWNIK DOKONUJĄC ZAKUPU BILETU DROGĄ INTERNETOWĄ PRZY UŻYCIU SYSTEMU NIE OTRZYMUJE PARAGONU FISKALNEGO.

§4. ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW W KASIE BILETOWEJ

1.    UŻYTKOWNIK MOŻE KUPIĆ BILET W KASIE BILETOWEJ ARENY LODOWEJ.

2.    KASA BILETOWA CZYNNA JEST W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK- NIEDZIELA: 8:00-21.00

W PRZYPADKU ZAKUPU BILETU ULGOWEGO UŻYTKOWNIK POWINIEN OKAZAĆ DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO ULGI.

3.    PRZY KASIE BILETOWEJ OBOWIĄZUJE KOLEJKA, PRZY CZYM PIERWSZEŃSTWO PRZYSŁUGUJE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ KOBIETOM W CIĄŻY.

4.    PŁATNOŚĆ ZA BILETY ZAKUPIONE W KASIE BILETOWEJ NASTĘPUJE WEDLE WYBORU UŻYTKOWNIKA: GOTÓWKĄ LUB KARTĄ PŁATNICZĄ.

5.    JEŻELI UŻYTKOWNIK DOKONUJĄCY ZAKUPU BILETU W KASIE BILETOWEJ CHCE OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT, POWINIEN POINFORMOWAĆ O TYM KASJERA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAKUPU.

6.    PO DOKONANIU ZAKUPU W KASIE BILETOWEJ UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE PARAGON FISKALNY.

§5. ODBIÓR I ZASADY POSTĘPOWANIA Z BILETEM

1.    BILET KUPIONY ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU UŻYTKOWNIK POWINIEN SAMODZIELNIE WYDRUKOWAĆ W FORMACIE A4 LUB ODEBRAĆ W KASIE BILETOWEJ PO PRZEDŁOŻENIU POTWIERDZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA OTRZYMANEGO DROGĄ E-MAIL.

2.    BILET KUPIONY W KASIE BILETOWEJ UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE BEZPOŚREDNIO PO DOKONANIU PŁATNOŚCI W KASIE.

3.    BILET NIECZYTELNY, USZKODZONY LUB ZNISZCZONY JEST NIEWAŻNY.

4.    BILET KUPIONY W KASIE BILETOWEJ NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI SKANOWANY.

5.    KONTROLA BILETU JEST DOKONYWANA PRZEZ OBSŁUGĘ LODOWISKA.

§6. ZWROTY

1.    ZWROT BILETU JEST MOŻLIWY W PRZYPADKU ODWOŁANIA LUB ZMIANY TERMINU. KAŻDORAZOWO O TAKIM PRZYPADKU ADMINISTRATOR INFORMUJE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ARENALODOWA.PL.

2.    WARUNKIEM ZWROTU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE DO ADMINISTRATORA FORMULARZA ZWROTU, KTÓREGO WZÓR STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO REGULAMINU, WRAZ Z ZAŁĄCZONYM BILETEM DO KASY BILETOWEJ LUB DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES: [email protected].

3.    ZWROT PIENIĘDZY DOKONYWANY JEST W CIĄGU 14 DNI OD DATY DOSTARCZENIA PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO FORMULARZA ZWROTU W FORMIE GOTÓWKOWEJ W PRZYPADKU BILETU KUPIONEGO W KASIE BILETOWEJ I PRZELEWEM NA RACHUNEK WSKAZANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU BILETU KUPIONEGO PRZEZ SYSTEM.

4.    NIEWYKORZYSTANE BILETY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

§7. REKLAMACJE

1.   REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI POWINNY NALEŻY ZGŁASZAĆ DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES [email protected] WSKAZUJĄC DANE UŻYTKOWNIKA, DATĘ NABYCIA BILETU ORAZ OPIS PRZEDMIOTU REKLAMACJI.

2.    REKLAMACJE BĘDĄ ROZPATRYWANE W TERMINIE 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ ADMINISTRATORA.

 

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    ADMINISTRATOREM DANYCH JEST TOMASZOWSKIE CENTRUM SPORTU SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. STRZELECKA 24/26, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, E-MAIL: [email protected].

2.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST ZWIĄZANE Z NABYCIEM BILETU WSTĘPU DO ARENY LODOWEJ W CELU UMOŻLIWIENIA SKORZYSTANIA ARENY LODOWEJ.

3.    POSIADA PANI/PAN PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ PRAWO ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU, PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE;

4.    MA PANI/PAN PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

5.    NABYCIE BILETU JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TOMASZOWSKIE CENTRUM SPORTU SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. STRZELECKA 24/26, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, E-MAIL: [email protected].

6.    ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU JEST POŚWIADCZENIEM POINFORMOWANIA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH I OBOWIĄZKACH. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ BILETÓW NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM POD ADRESEM E-MAIL [email protected] LUB POD NUMEREM TELEFONU +48 576 385 685

2.    ADMINISTRATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN DO NINIEJSZEGO REGULAMINU.

3.    AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA TREŚĆ REGULAMINU DOSTĘPNA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ HTTPS://TOMASZOW.KUPBILETY.PL

4.    W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO

5.    REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 2020-10-16.

 

Formularz zwrotu - pobierz

 

Pliki